Az osszetartok.hu ( https://www.osszetartok.hu/) weboldal felhasználási feltételei (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek):

1. A Felhasználási Feltételek hatálya

A jelen Felhasználási Feltételek a https://www.osszetartok.hu/ internetes oldal (a továbbiakban: Weboldal) tulajdonosára és üzemeltetőjére az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: Bank), a Weboldal látogatóira (a továbbiakban: Látogató) és a Weboldal által nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatást igénybe vevő felhasználókra (a továbbiakban: Felhasználó) terjed ki.

Az alábbi fogalmak a Felhasználási Feltételekben a következők szerint értelmezendők:

Látogató : A Weboldal azon böngészője, aki, vagy amely a Weboldal által nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatást (Üzleti kapcsolatok kialakítása) nem kívánja igénybe venni.

Felhasználó : A Weboldal azon böngészője, aki, vagy amely a Weboldal által nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatás (Üzleti kapcsolatok kialakítása) igénybe vétele érdekében regisztrál.

1.1. A Bank

Elnevezés: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: MFB Zrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: 01-10-041712

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@mfb.hu

1.2. A Látogató és a Felhasználó

A Weboldal használatának feltétele, hogy a Látogatók vagy a Felhasználók elfogadják a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott rendelkezéseket.

A Látogató a Bank által üzemeltetett Weboldalra történő belépéssel, a Weboldalon történő böngészéssel, míg a Felhasználó a Weboldal által nyújtott regisztráció során – checkbox megjelölésével - nyilatkozik, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Weboldal üzleti kapcsolatok kialakítása (a továbbiakban: Üzleti kapcsolatok kialakítása) szolgáltatása kizárólag azon Felhasználók részére érhető el, akik e-mail címük megadásával előzetesen regisztráltak. A regisztráció során önálló felhasználói fiók jön létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím azonosít. A regisztráció során a Felhasználási Feltételek elfogadására tett kifejezett nyilatkozattal és az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatás igénybevételével a Bank és a Felhasználó között – magyar nyelven és a magyar jog alapján – online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 5. § (4) bekezdése alapján. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződést a Bank nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. A szerződés létrejöttét a szolgáltatás igénybevétele érdekében tett regisztráció igazolja.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy az általa képviselt jogi személy nevében, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany esetén a gazdasági tevékenység végzésére jogosult személyként valós adatokkal regisztrál. A regisztrációhoz kötött szolgáltatás a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával vehető igénybe. A Felhasználó a felhasználói fiókot kizárólag saját nevében használhatja, a felhasználói fiókot azonosító e-mail címet és az ahhoz tartozó jelszót harmadik félnek a Bank engedélye nélkül nem adhatja át. A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adataiban történő változást a Bank részére a felhasználási fiókján keresztül haladéktalanul bejelenteni.

A Bank jogosult a regisztráció során megadott adatokat közhiteles nyilvántartásokban ellenőrizni. A Bank jogosult továbbá a regisztrációt elutasítani, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre hibás vagy valótlan adatot tartalmaz. A regisztráció kizárólag a visszaigazolás után lép életbe. A Bank a regisztrációt legkésőbb 2 munkanapon belül igazolja vissza. A sikeres regisztrációról a Bank e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználói fiókja adatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért, amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókjának adatait illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé tette. A Bank nem vállal felelősséget a felhasználói fiók adatainak illetéktelen harmadik személy által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, üzleti vagy jó hírnév megsértéséért.

Amennyiben a regisztrációt követően a Bank tudomására jut, hogy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok, vagy azok egy része nem felel meg a valóságnak, illetve a Felhasználó valamely, a jelen Felhasználási Feltételek 2.3. pontjában meghatározott tevékenységet valósít meg a Bank jogosult a Felhasználót az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatás igénybevételéből kizárni és a felhasználói fiókját törölni.

A Felhasználó jogosult a felhasználói fiókja, illetve regisztrációja törlését kezdeményezni, amely így a Bankkal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A felhasználói fiók a Felhasználó erre vonatkozó a Bank részére e-mailen megküldött igényének bejelentésétől számított 2 munkanap elteltével szűnik meg. A felhasználói fiók törlésével a Felhasználó és Bank jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszonya megszűnik.

1.3. Weboldal

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik a Bank által, illetve a Bank javára bejegyzett https://www.osszetartok.hu/ domain név alatt üzemeltetett Weboldal.

A Bank előzetes regisztrációhoz köti az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatás igénybevételét. A Bank a regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a Felhasználóval kötött Szerződés teljesítése érdekében kezeli.

1.4. A szolgáltatások és a szolgáltatások igénybevétele

A Bank a Weboldalon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Látogatók és a Felhasználók részére:

A) Üzleti kapcsolatok kialakítása : A regisztrált Felhasználók részére biztosított szolgáltatás, melynek célja, hogy a Felhasználók által a Weboldalon közzétett felkérések alapján a Felhasználók a számukra megfelelő üzleti partnerrel (más Felhasználó(k)) kapcsolatot létesíthessenek. A Felhasználó az általa igényelt áru vagy szolgáltatás vonatkozásában más Felhasználó(k) számára szövegesen, az adott rovatban rendelkezésre álló terjedelmi korlát erejéig felkérést (a továbbiakban: Felkérés) fogalmazhat meg. Amennyiben a Felkérés tekintetében valamely Felhasználó kapcsolatot kíván létesíteni a Felkérést megfogalmazó Felhasználóval azt a kapcsolatfelvételi kérés gombbal teheti meg. A Felkérést megfogalmazó Felhasználó a kapcsolatfelvételi kérés jóváhagyása esetén megismerheti a másik Felhasználó kapcsolattartási adatait és a Weboldal keretein kívüli kommunikációs csatornákon kapcsolatba léphet vele.

A Felkérés kizárólag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany (pl. egyéni cég, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó) üzleti tevékenységére irányulhat, azok címzettje a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége kívül eljáró természetes személy (fogyasztó) végfelhasználó nem lehet. A Felkérés nem tartalmazhatja valamely áru vagy szolgáltatás ellenértékét, nem irányulhat valamely áru vagy szolgáltatás értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, a Felhasználó vagy más vállalkozás nevének, tevékenységének népszerűsítésére, a Felhasználó vagy más vállalkozás áruja ismertségének növelésére. A Felkérésben kizárólag olyan áru vagy szolgáltatás jelölhető meg, amely a Felhasználó gazdasági tevékenységével összefügg. A Felhasználó a Felkérés tárgyaként csak olyan terméket jelölhet meg, amelynek a magyar jogszabályok szerint forgalomba hozhatók.

A Felkérések megfogalmazása során a jelen és a 2. pontban meghatározott előírásokat kell figyelembe venni. A Bank a Felkéréseket közzétételük előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, és amennyiben azok a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásoknak nem felelnek meg, jogosult a közzétételüket visszautasítani.

B) Pénzügyi segítségnyújtás : A Bank által a Bank és az MFB-csoport pénzügyi termékeire vonatkozó tájékoztatás Weboldalon történő közzététele.

C) Tudás megosztása : A Bank által pénzügyi és iparági alapismeretek bővítését célzó gazdasági reklámnak nem minősülő dokumentumok, hírlevelek, tájékoztatók, tanulmányok Weboldalon történő publikálása.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe. A Látogatók és a Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják.

A Bank jogosult a Felhasználó - regisztráció során megadott - engedélye alapján, a Felhasználó által megadott e-mail címre a Bank termékeiről szóló tájékoztatást, hírlevelet, direkt marketing célú tájékoztatásokat küldeni.

Az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatással összefüggésben felmerülő felhasználói megkereséseket a Bank az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségen fogadja, melyet a Bank a Felhasználó által a regisztráció során megadott vagy a megkeresésében szereplő e-mail címére küldött e-mail útján válaszol meg.

2. Az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

2.1. A Felhasználó által a Weboldalra tilos azon tartalom feltöltése, amely

(1) valamely áru vagy szolgáltatás értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, a Felhasználó nevének, tevékenységének népszerűsítésére, a Felhasználó áruja ismertségének növelésére irányul,

(2) a Felhasználó olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében fogalmaz meg Felkérést, amelynek forgalmazása illetve nyújtása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,

(3) a 2.2. pontban meghatározott tilalomba vagy korlátozásba ütközik,

(4) értelmetlen, illetlen vagy megbotránkoztató szöveget tartalmaz,

(5) amely a Bank, az MFB-csoport vagy harmadik személy jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését sérti vagy sértheti,

(6) jóerkölcsbe ütközik,

(7) jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít,

(8) mások jogát vagy jogos érdekét sérti,

(9) megtévesztő információkat tartalmaz,

(10) bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy ezek elkövetésére ösztönöz,

(11) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütközik, tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütközik,

(12) (1)-(11) pontokban foglaltak gyanúját felveti.

2.2. A Felkérés nem irányulhat az alábbi áruk és szolgáltatások igénybe vételére, illetve nem tartalmazhatja az alábbiakban megjelölt tartalmat:

(1) alkohol, dohánytermék, elektronikus cigaretta, illetve az ahhoz szükséges utántöltő folyadék, dohányzáshoz kapcsolódó eszközök és alkatrészek,

(2) gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító szerek,

(3) veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz- vagy robbánásveszélyes anyag,

(4) fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok,

(5) elektronikus információs rendszerek védelmi intézkedéseinek megkerülésére szolgáló szoftverek (különösen kártékony kódokat tartalmazó állományok, kémprogramok, szoftver forráskódok)

(6) olyan termék igénybevételére vonatkozó felkérés, amelynek forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött,

(7) telefon-, telefaxszámok, elektronikus levelezési címek, illetve bármilyen elektronikus szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, elektronikus meghívók,

(8) társkeresésre vonatkozó felhívások,

(9) álláshirdetések,

(9) fogadással, szerencsejátékkal kapcsolatos felhívások,

(10) hatósági engedélyhez kötött szolgáltatások igénybevételére vonatkozó felkérések,

(11) valamely személy személyiségi jogainak megsértésére alkalmas bejegyzés.

2.3. A Bank jogosult az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatás nyújtásának megtagadására és jogosult a Felhasználót ezen szolgáltatás nyújtásából a felhasználói fiókja törlésével egyidejűleg kizárni, ha megítélése szerint a Felhasználó olyan megoldást, programot vagy alkalmazást használ, amely veszélyezteti a Weboldal üzemeltetését, vagy ennek gyanúját felveti.

3. Felelősség

3.1. A Bank által a Weboldalon közzétett tartalomra vonatkozó rendelkezések

A Bank a Weboldalról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkek tartalmáért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Bank a tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Banktól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom megbízhatósága érdekében.

A Látogatók és a Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, a Bank nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Látogató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bank nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Látogató és a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Látogató és a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

3.2. A Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalomra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó által a Weboldalon közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, ezen tartalomért a Bank nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Bank kizárja a felelősségét az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatás során a Felhasználók által okozott bármilyen vagyoni és nem vagyoni kárért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzleti kapcsolatok kialakítása szolgáltatás igénybevételével a Weboldalra általa feltöltött információk és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

A Bank nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba és ezen jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Bank semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A Weboldal adatbiztonsága

A Látogatók és a Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

- nem megengedett a hozzáférés a nem a Látogató és a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy nem megengedett a bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, felhasználói fiókra, amelyre a Látogató és a Felhasználó nem jogosult;

- tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

- tilos beavatkozást megkísérelni bármely Látogató vagy Felhasználó által host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);

- nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

5. A Weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

A Weboldal arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Bank kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Bank, ezért kizárólag a Bank jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Bank kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang- és videóanyagok készítését, valamint a tartalom a Bank előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Bank azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Látogatók és a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. A Bank a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

6. Weboldal használatával kapcsolatos rendelkezések

6.1. A Weboldal cookie kezelése

A Bank a Weboldal használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, másnéven sütit (a továbbiakban: cookie vagy süti) helyezhet el a Látogatók és a Felhasználók eszközén.

A cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.

A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Látogató vagy a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Cookie –táblázat:

Süti típusa

Süti neve

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Működéshez elengedhetetlen sütik

osszetartok_session

Szerződés teljesítése

Munkamenet azonosítása

2 óra

Generált adat (ID) a munkamenet azonosítására

Működéshez elengedhetetlen sütik

CSRF-TOKEN

Szerződés teljesítése

A süti a Cross-site request forgery típusú támadások megelőzésére szolgál

2 óra

Generált adat a munkamenet azonosítására

Működéshez elengedhetetlen sütik

cookie_settings

Szerződés teljesítése

A süti a felhasználó süti preferenciáit menti el, hogy ne kelljen mindig újra bekérni azt

1 év

Igen/Nem érték

Működéshez elengedhetetlen sütik

initial_request

Szerződés teljesítése

Többlépcsős regisztráció során használt, ideiglenes tároló a kérés tárolására

a regisztráció befejezéséig, de maximum 1 nap

Üzleti felkérés szövege

Működéshez elengedhetetlen sütik

company_tmp

Szerződés teljesítése

Többlépcsős regisztráció során használt, ideiglenes tároló a vállalkozás nevének tárolására

a regisztráció befejezéséig, de maximum 1 nap

Vállalkozás neve

A Bank a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Amikor a Látogató böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Banknak lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A hozzájáruláson alapuló sütit a Látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

6.2. Külső szolgáltatók cookie kezelése a https://www.osszetartok.hu/ weboldalon

Egyes szolgáltató partnerek a Látogató számítógépén cookie-t helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a Látogató böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A https://www.osszetartok.hu/ weboldal felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t a Látogatók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében, amennyiben a weboldalon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul.

A Google Analytics adatkezeléséről a https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=hu címen található bővebb tájékoztatás.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a Látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben a Látogató nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

6.3. A Weboldal szerver naplózása

A https://www.osszetartok.hu/ weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Látogató és a Felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatása során a Bank a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (2) a) pontja, 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 4. melléklete.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

A Bank a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Banktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a Látogató és a Felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói és felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Látogató és a Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Bank és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A webauditálási célú és a honlap látogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weboldalak látogatásával elfogadja a Látogató és a Felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A https://www.osszetartok.hu/ weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

6.4. Összesített, anonimizált adatok kezelése

A Bank szerverei a Weboldal mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Látogatók és a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Bank kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weboldalon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

7. Felhasználási feltételek módosítása

A Bank bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek módosításáról a Bank a Látogatókat és a Felhasználókat a Weboldalon tájékoztatja. A Látogató és a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználási Feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek. A Weboldal, illetve a regisztrációhoz kötött szolgáltatás Felhasználási Feltételek módosítását követő használata a módosítás elfogadását jelenti.

8. Irányadó jogszabályi rendelkezések

A Bank a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),

· az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),

· az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

· az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire,

· illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

Az Ekertv. 4. §-a szerinti adatokat a Weboldalon közzétett Impresszum megnevezésű dokumentum tartalmazza.

2020. szeptember 4.