Adatkezelési tájékoztató

Összetartók Adatkezelési tájékoztató

Az MFB Zrt. adatkezelési tájékoztatója

a www.osszetartok.hu weboldal használatával kapcsolatos adatkezeléshez

1. Adatkezelő:

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: 01-10-041712

Adószám: 10644371-2-44

Telefon: 06 1 428-1785

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfb.hu

2. Az adatkezelés célja:

Mellékletben.

3. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikkében meghatározott, Mellékletben megjelölt jogalap.

4. A kezelt adatok köre:

Mellékletben.

5. Az adatkezelés időtartama:

Mellékletben.

6. Az adatok forrása:

Mellékletben.

7. Adattovábbítás:

Mellékletben.

8. Adatfeldolgozó igénybevétele:

Mellékletben.

9. Az érintett jogai:

a) A hozzájárulás visszavonásához való jog : amennyiben az Érintett hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

b) Az adatokhoz való hozzáférés joga : az Érintett jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen a Bank által tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást arról, hogy miként kezeli a Bank a személyes adatait.

c) A helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

d) A törléshez való jog: az Érintett kérheti, hogy a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa kezelt személyes adatait, amennyiben:

– a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra;

– az Érintett visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

– az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

– a jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– aggodalma merül fel az adatai a Bank által történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben az Érintettnek kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai Bank által történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

Az Érintett a korlátozást akkor is kérheti, ha a Banknak már nincs szüksége az adataira, de az Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Érintett abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

f) Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Bank, ha

– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

10. Jogorvoslat:

Az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogait polgári peres úton is érvényesítheti. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Budapest, 2020. szeptember 7.

MFB Magyar Fejlesztési Bank

Zártkörűen Működő RészvénytársaságMelléklet a www.osszetartok.hu weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóhoz


Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatok forrása

Adattovábbítás címzettje

Adattovábbítás célja

Adatfeldolgozó

A Weboldalon elérhető Üzleti kapcsolat kialakítása szolgáltatás használathoz szükséges regisztráció.

Érintett neve, székhelye,e-mail címe, telefonszáma.

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az Érintettel kötött online szerződés teljesítése.

A regisztráció törléséig.

Az Érintett, vagyis a weboldalra saját nevében vagy egy jogi személy képviseletében regisztráló felhasználó.

A Weboldalon regisztrált felhasználó.

A kapcsolattartási adatokat csak abban az esetben teszi másik regisztrált felhasználó számára elérhetővé az Adatkezelő, ha ehhez az Érintett külön hozzájárulását adja.

A weboldal kialakításában és üzemeltetésében részt vevő természetes személy fejlesztők.

Az Adatkezelő termékeiről szóló tájékoztatás, hírlevél, direkt marketing célú tájékoztatás küldése.

Érintett neve, e-mail címe

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig.

Az Érintett, vagyis a weboldalra saját nevében vagy egy jogi személy képviseletében regisztráló felhasználó.

-

-

-

Kapcsolatfelvétel termékről, szolgáltatásról szóló tájékoztatás érdekében.

Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a regisztráció törléséig.

Az Érintett, vagyis a weboldalra saját nevében vagy egy jogi személy képviseletében regisztráló felhasználó.

-

-

-