Adatkezelési tájékoztató

Összetartók Adatkezelési tájékoztató

Az MFB Zrt. adatkezelési tájékoztatója

a www.osszetartok.hu weboldal használatával kapcsolatos adatkezeléshez

1. Adatkezelő:

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Cégjegyzékszám: 01-10-041712

Adószám: 10644371-2-44

Telefon: 06 1 428-1785

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfb.hu

2. Az adatkezelés célja:

Mellékletben.

3. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikkében meghatározott, Mellékletben megjelölt jogalap.

4. A kezelt adatok köre:

Mellékletben.

5. Az adatkezelés időtartama:

Mellékletben.

6. Az adatok forrása:

Mellékletben.

7. Adattovábbítás:

Mellékletben.

8. Adatfeldolgozó igénybevétele:

Mellékletben.

9. Az érintett jogai:

a) A hozzájárulás visszavonásához való jog : amennyiben az Érintett hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

b) Az adatokhoz való hozzáférés joga : az Érintett jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen a Bank által tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást arról, hogy miként kezeli a Bank a személyes adatait.

c) A helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

d) A törléshez való jog: az Érintett kérheti, hogy a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa kezelt személyes adatait, amennyiben:

– a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra;

– az Érintett visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;

– az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

– a jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– aggodalma merül fel az adatai a Bank által történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben az Érintettnek kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai Bank által történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

Az Érintett a korlátozást akkor is kérheti, ha a Banknak már nincs szüksége az adataira, de az Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Érintett abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

f) Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Bank, ha

– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

10. Jogorvoslat:

Az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogait polgári peres úton is érvényesítheti. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2022. július 11.

MFB Magyar Fejlesztési Bank

Zártkörűen Működő RészvénytársaságAdatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatok forrása

Adattovábbítás címzettje

Adattovábbítás célja

Adatfeldolgozó

A Weboldalon elérhető Üzleti kapcsolat kialakítása szolgáltatás használathoz szükséges regisztráció.

A szolgáltatás igénybevételéhez az adatok megadás kötelező, enélkül a regisztrációt nem lehet elvégezni és a szolgáltatás nem nyújtható.

Érintett neve, székhelye,e-mail címe, telefonszáma.

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az Érintettel kötött online szerződés teljesítése.

A regisztráció törléséig.

Az Érintett, vagyis a weboldalra saját nevében vagy egy jogi személy képviseletében regisztráló felhasználó.

A Weboldalon regisztrált felhasználó.

Kapcsolattartás.

A kapcsolattartási adatokat csak abban az esetben teszi másik regisztrált felhasználó számára elérhetővé az Adatkezelő, ha ehhez az Érintett külön hozzájárulását adja.

-

Az Adatkezelő termékeiről szóló tájékoztatás, hírlevél, direkt marketing célú tájékoztatás küldése.

Érintett neve, e-mail címe

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig.

Az Érintett, vagyis a weboldalra saját nevében vagy egy jogi személy képviseletében regisztráló felhasználó.

-

-

-

Kapcsolatfelvétel termékről, szolgáltatásról szóló tájékoztatás érdekében.

Érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a regisztráció törléséig.

Az Érintett, vagyis a weboldalra saját nevében vagy egy jogi személy képviseletében regisztráló felhasználó.

-

-

-